Anket

Araştırmanın amacı Batı Karadeniz Bölgesinin turizm algısını ölçümlemek çeşitli paydaşlar tarafında güçlü ve zayıf yanlarını gözlemlemektir.

Turizmin ham maddesinin turistik bölgelerdeki tarihi, doğal ve kültürel kaynakların olduğu göz önüne alındığında, turizmde sürekliliğin sağlanabilmesi için bu kaynakların korunması son derece büyük önem taşımaktadır. Kitle turizmi olarak adlandırılan, deniz/kum/güneş turizmine alternatif olabilecek turizm türlerinin zamanla ortaya çıkması ve tercih edilir duruma gelmesi, alternatif turizm kavramını da beraberinde getirmiştir.

Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, yüz yüze görüşme anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm turizm potansiyeli, kullanımı ve geliştirilmesine yönelik yerel halkın görüşlerini belirlemeyi amaçlayan sorular ikinci bölümde ise demografik sorular yer almaktadır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, 4 gruptan oluşan toplam 1.000 kişilik bir örneklem uygulanmıştır:

  • Grup 1: Yerel Halk (300 kişi)
  • Grup 2: Yerel İşletmeler (165 kişi)
  • Grup 3: Turistler (235 kişi)
  • Grup 4: Potansiyel Turistler (300 kişi)