Batı Karadeniz Turizm Master Planı

Türkiye 2023 yılı hedefleri doğrultusunda dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk beş ülkesinden biri olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tüm bölgelere ve illere de önemli görevler düşmektedir. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nda bölgenin önceliklerinden bir tanesi turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi Master Planı, bölge planında belirlenen bu önceliğin hayata geçirilmesi için bir araç olarak geliştirilmiştir. Turizm Master Planı bölgede mevcut turizm altyapısının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, doğal ve kültürel değerlerin korunması, hizmet kalitesinin artırılması ve yerel farkındalığın geliştirilmesi alternatif turizm aktivitelerinin ve ürünlerinin çeşitlendirilerek ve Batı Karadeniz markasının güçlendirilmesi strateji ve faaliyetlerini kapsamaktadır.

TURİZM MASTER PLANININ

 

VİZYONU

“Yasam kalitesini yükseltmiş bir turizm bölgesi olarak sahip olduğu cazip turizm ürünlerini benzersiz deneyimle yaşamaları için yerel, ulusal ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine bütüncül bir yaklaşım ile sunmuş olmak.”

AMACI

“Turizmin çeşitlendirilmesini desteklemek amacıyla sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilir stratejileri belirlemek ve bu stratejilerin hayata geçmesini sağlayacak gerekli işbirliği ortamının oluşturulmasını teşvik etmektir.”

KAPSAMI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından bölge ölçeğinde yürütülen bir dizi turizm planlama çalışmaları kapsamında hazırlık aşamaları; analiz, araştırma raporları, makaleler, tematik eylem planları, master planların incelenmesi seklinde özetlenebilir. Akabinde saha ziyaretleri gerçekleştirilerek fiziki tanımlamalar ortaya çıkarılmıştır.

Batı Karadeniz Turizm Master Planı’nın oluşturulması, saha ziyaretleri, kilit paydaşlarla yapılan görüşmeler, anketler ve diğer girdiler dâhil olmak üzere farklı süreçleri içermektedir. Batı Karadeniz’de turizm sektörünün tüm yönleriyle kapsamlı bir durum değerlendirmesi yapmak amacı ile güçlü ve zayıf yönler belirlenmiş ve ilgili stratejiler ve planlama önerileri sunulmuştur.

YÖNTEMİ

Turizm sektörü uzmanlarından ve paydaşlardan elde edilen önemli girdilerle Batı Karadeniz bölgesinde turizm eğilimlerinin temel konuları belirlenmiştir. Yerel topluluklar ve sektör paydaşları çalışma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Çalışma süreci boyunca paydaşlarla sıkı bir iletişim kurulmaya çalışılmış ve önerilerinin toplanması sağlanmıştır.

Bu nedenle çalışma; toplantı ve etkinliklerde yerel aktörlerin doğrudan veya dolaylı olarak ifade ettiği konuları mevcut durumla karşılaştırarak buna bağlı olarak bölgesel amaç ve hedefleri bir araya getirme sorumluluğuna sahiptir. Bu aşamada oluşturulan stratejik hedefler ve eylemler Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek toplantılar ve paydaş görüşmeleri ile şekillendirilecektir. İlgili, sorumlu ve iştirakçi kurumlarla bir araya gelerek uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların planlama aşamasında ön görülerek önlem alınabilmesi önem taşımaktadır.

GENEL HEDEFLERİ

  1. Sosyal, Ekonomik ve Çevresel açıdan Sürdürülebilir Turizm Geliştirme Modeli Oluşturmak
  2. Doğal ve Kültürel Miras Çekim Alanlarında Yönetim Sorunlarına Çözüm Oluşturmak
  3. Bölgedeki Paydaşları Birleştiren Bir Turizm Vizyonu Ortaya Koymak
  4. Turizm Ürünlerinin Çeşitlenmesi için Çerçeve Oluşturmak
  5. Konaklama Tesislerinin Kalitesi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
  6. Stratejik Turizm Ürünleri Portföyü, Batı Karadeniz Turizm Markasını Güçlendirmek
  7. Kentsel Altyapı ve Mekânsal Kaliteye İlişkin Konuların Çözümüne Ortak Olmak